หลักสูตร การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) Complete Accounting Program | ขายดี:ขายฟรีดอทคอม : kaifree.com ">

หลักสูตร การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) Complete Accounting Program

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 11:09:51 น. เข้าชม 116 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ :

ข่าวดีสำหรับผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี 24 ชั่วโมง
ชั่วโมงบัญชี 12 ชั่วโมง     อื่นๆ 12 ชั่วโมง  
 
สอนเป็นกลุ่มย่อยส่วนตัว   ให้ความรู้และคำปรึกษาแต่ละบุคคลอย่างใกล้ชิด จนปิดงบการเงินได้
คุณสมบัติผู้เรียน
•มีพื้นฐานด้านงานบัญชี แต่เรียนจบบัญชี ต้องการปิดงบการเงิน
•มีพื้นฐานด้านงานบัญชี แต่ยังปิดงบการเงินไม่ได้
 ระยะเวลา  : วันพฤหัสบดี-อาทิตย์  6 ชั่วโมง/วัน  รวม 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน
ทั้งหมด 4 วันเต็ม เรียนตั้งแต่ 09.00-16.30 น.
 
 
หัวข้ออบรม
  วันที่ 1
-      พื้นฐานการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และกฎหมาย ตาม พรบ.การบัญชี 2543 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชีควรทราบ
-      การสร้างความเข้าใจถึงสมการบัญชี วงจรบัญชี การบันทึกบัญชี ผ่านแยกประเภท และออกงบทดลอง เพื่อออกงบการเงินต่อไป
-      พื้นฐานในการวางระบบบัญชีที่ควรทราบ
-      ผังบัญชี การจัดหมวดหมู่ เอกสารทางบัญชีให้สอดคล้องมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
-      ความสำคัญการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะหลักการจัดเตรียม Voucher(ใบสำคัญต่าง ๆ) และทะเบียนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายใน
-      พื้นฐานการวิเคราะห์ประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงระบบบัญชีและภาษี
-      ความแตกต่างระหว่างกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีและกำไร (ขาดทุน)ทางภาษี 
-   ความแตกต่างการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic  และแบบ Perpetual  (เน้นการบันทึกบัญชีแบบ
      Periodic)
-      การฝึกปฏิบัติ โดยการบันทึกบัญชีตามเอกสารใบสำคัญ จากเอกสารใบสำคัญตัวอย่าง (เอกสารจริง) ในการทำงาน 1เดือน โดยเริ่มจากกิจการที่เปิดใหม่ ธุรกิจ ซื้อมาขายไป (เป็นการบันทึกบัญชีด้วยมือ)
-      บันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน ต่าง ๆ  (โดยสถาบันจะจัดเตรียมแบบฟอร์มไว้ให้)
-      การคำนวณการหัก ณ ที่จ่าย  ภงด. 3,53 การจ่ายเงินเดือนพนักงาน การกรอกแบบภงด. 1และแบบฟอร์มประกันสังคม และการบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน
-      ทำการผ่านรายการจากสมุดรายวัน ไปแยกประเภท
-      เก็บรายละเอียดจากแยกประเภท เพื่อออกงบทดลอง สำหรับเดือน มกราคม
-      การจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ขาย การกรอกแบบ ภพ 30
 
วันที่ 2        ฝึกปฏิบัติ พร้อมอธิบายทฤษฎี
-      อธิบายการ Set up โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีโดยทั่วไป
-      นำยอดในงบทดลองในวันที่ 1 บันทึกเป็นยอดยกมาในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป บนคอมพิวเตอร์
-      บันทึกบัญชีทั้งระบบ เน้นการปิดงบการเงินบนโปรแกรม เพื่อปิดงบการเงิน ครึ่งปี
-      จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า (สต็อคการ์ด) ครึ่งปี
-      จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และคิดค่าเสื่อมราคา
-      การจัดทำรายงานมูลค่าคงเหลือสินค้าปลายงวด
-      การจัดทำงบต้นทุนขาย (ครึ่งปี)
-      ออกงบทดลอง (ครึ่งปี)
-      หลักการจัดทำประมาณการกลางปี และการกรอกภงด. 51
-      การปรับปรุงบัญชี ตามมาตรา 67ทวิ และ 67ตรี (ครึ่งปี)
-      หลักการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปีตามมาตรา 65 ทวิ  65  ตรี
 
วันที่ 3     ฝึกปฏิบัติ พร้อมอธิบายทฤษฎี
-      เน้นการบันทึกบัญชี โดยมีรายการที่เป็นประเด็นภาษีเพื่อให้เข้าใจการบันทึกบัญชีจริง (ในโปรแกรมสำเร็จรูป)
-      จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ(ปลายปี) ตัวอย่างรายงานการตรวจนับสินค้า
-      จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
-      บันทึกรายการปรับปรุงสิ้นปี
-      อธิบาย จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินสิ้นปี (พร้อมให้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อนำไปใช้งานได้)
-      ออกงบทดลอง จัดทำกระดาษทำการรายการปิดบัญชีสิ้นปี
-      การคำนวณภาษีนิติบุคคล (โดยมีเอกสารคำนวณประกอบ)นำไปใช้งานได้จริง
-      การปรับปรุงกำไรทางบัญชี ให้เป็น กำไรทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ 65ตรี (ภาคปฏิบัติ)
-      ออกงบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน ฉบับใหม่ (สำหรับธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ)
-      การจัดเตรียมเอกสารส่งผู้สอบบัญชี
-      วิธีการกรอก แบบ ภงด 50อย่างถูกต้อง  หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการยื่นแบบ ภงด. 50ต่อกรมสรรพากร
 
วันที่ 4
-      หลักเกณฑ์ ระยะเวลา คำเตือน การยื่นแบบ สบช. 3 และงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
-      ฝึกปฏิบัติการกรอกแบบ สบช. 3 จากงบการเงินในวันที่ 3
-      การจัดทำ บอจ. 5
-      ตัวอย่างจดหมาย เชิญประชุม และรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
-      ความรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (เน้น การเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ และมาตรา 65ทวี และมาตรา 65ตรี (ภาคทฤษฎี))
-      ความแตกต่างระหว่างเช่าซื้อ ลิสซิ่ง (เน้นรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10คน) รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และทางด้านภาษี
-      ความรู้ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ทำบัญชีควรทราบ
-      ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ทำบัญชีควรทราบ
-      ความรู้ภาษีบุคคลธรรมดา สิทธิการลดหย่อน
-      ความรู้ภาษีธุรกิจเฉพาะ (เน้นดอกเบี้ยรับ สำหรับกิจการกระทำการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์)
-      การนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
-      การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น (เชิงบริหาร)
            
 
 
สนใจเช็คตารางเรียนหรือลงทะเบียน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.dnsmt.com
ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 หรือ 062-465-6949 หรือ Info@dnsmt.com
 
สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน  บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
 ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
 
 
สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี
DNS MTAC Co.,Ltd
T.02-320-2291 Fax 02-320-2292
Moblie 094-4641462
Email : support@dnsmt.com
www.DNSMT.com
 
 
 
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

จบ ม.6 กศน.ปวช ปวส.ปวท ป.ตรีรับเทียบโอน ‎โดนรีไทร์ เรียนออนไลน์จบปริญญาตรีได้

(สระแก้ว) - การศึกษา » เรียนพิเศษ กวดวิชา 22 ก.พ. 2561

ราคา 96,000 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

รับปรึกษาทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนธุรกิจ รายงานวิชาต่างๆ และประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS

(กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา » อื่นๆ 17 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

รับสมัครรอบโควต้าพยาบาล มีทุนกู้ยืมรับด่วน จบแล้วมีงานทำทันที

(ปัตตานี) - การศึกษา » เรียนพิเศษ กวดวิชา 22 ก.พ. 2561

ราคา 680,000 บาท

เข้าชม 43 ครั้ง

รับปรึกษาทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนธุรกิจ รายงานวิชาต่างๆ และประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS

(กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา » อื่นๆ 16 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

เรียน PN 1ปีมีหมวก จบแล้วมีงานทำ# #ผู้ช่วยหมอฟัน 1 ปี จบแล้วมีงานทำ

(สระแก้ว) - การศึกษา » เรียนพิเศษ กวดวิชา 22 ก.พ. 2561

ราคา 85,000 บาท

เข้าชม 39 ครั้ง

ราคา 9,630 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 24 มิ.ย. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 24 มิ.ย. 2561 11:09:51 น.
  • ที่อยู่ : 2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 094-4641462
  • Email : support@dnsmt.com